Sigarettenfabrikanten

British American Tobacco  www.bat.com
Japan Tobacco International – www.jti.com
Imperial Tobacco – www.imperialbrandsplc.com
Landewyck Group – www.landewyck.com
Philip Morris – www.pmi.com

Andere sectorfederaties in sigaretten / tabak

CECCM (EU)– www.ceccm.eu
VSK
(Nederland) – www.vsk-tabak.nl 
TMA (Verenigd Koninkrijk) – www.the-tma.org.uk
Zigarettenverband (Duitsland) – www.zigarettenverband.de

Handel en distributie

Prodipresse – www.prodipresse.be
VFP – www.vfp.be
Perstablo – www.perstablo-vzw.be

Strijd tegen namaak en illegale handel

Stichting Neen aan namaak en piraterij – www.nanac.be

Neutrale verpakkingen

www.merkenmoord.be
www.nonaupaquetneutre.fr

Diverse

Broederschap van Jean Nicot – www.jeannicot.be
Nationaal Tabaksmuseum Wervik – www.nationaaltabaksmuseum.be